Konsumentvarning om betaltjänst för reklamspärr

Föreningen NIX-Telefon varnar för verksamheten Nix Spärrservice som mot betalning och uppgivande av kreditkortsnummer, säger sig erbjuda tjänsten att ordna spärr mot telefonförsäljning för privata telefonabonnemang. Föreningen NIX-Telefon vill med största möjliga tydlighet klargöra att varken Nix Spärrservice eller den föregivna betaltjänsten drivs eller sanktioneras av Föreningen NIX-Telefon.

Att anmäla sig till de spärregister som NIX-Telefon handhar är helt kostnadsfria tjänster som görs direkt genom ett enkelt och kostnadsfritt telefonsamtal till 077 228 00 00 från den telefon som ska spärras. 

Spärregistret NIX-Telefon drivs av en ideell förening – Föreningen NIX-Telefon – med 10 svenska branschorganisationer som huvudmän. Föreningen bildades den 1 oktober 1999 och ger konsumenter möjlighet att utan kostnad spärra sina telefoner mot sälj- och marknadsföringssamtal.

Branschetiska regler utökas med mobiltelefoni

Den 9 januari 2014 meddelade branschorganisationen SWEDMA att man för att möta marknadens och privatpersoner behov i en alltmer mobil värld, har beslutat att låta de etiska reglerna för försäljning, marknadsföring och insamling via telefon, även omfatta mobiltelefoner. Beslutet ligger i linje med NIX-Telefons beslut tidigare i år att införa möjligheten för privatpersoner att spärregistrera sin mobiltelefon för sälj- och marknadsföringssamtal. Läs SWEDMAs pressmeddelande här …

Utredning om telefonförsäljning

Konsumentminister Birgitta Ohlsson gav i slutet av oktober hovrättsrådet och avdelningsordföranden för Allmänna Reklamationsnämnden, Anne Kuttenkeuler, uppdraget att utreda konsumentskyddet vid telefonförsäljning.

– I dag rör nästan var femte anmälan till Konsumentverket telefonförsäljning, och anmälningarna till konsumentvägledarna ökar. Även om många företag i branschen är seriösa, finns det tyvärr oseriösa aktörer som riskerar att drabba konsumenter. Vi ser att äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med bristande språkkunskaper drabbas särskilt. Det är viktigt att lösa dessa problem, säger konsumentminister Birgitta Ohlsson.

Enligt utredningsdirektivet ska utredaren:

  • bedöma för- och nackdelar med telefonförsäljning, främst med utgångspunkt i telefonförsäljning som sker på näringsidkarens initiativ.
  • kartlägga och analysera regelverket som gäller för telefonförsäljning.
  • bedöma om de problem som telefonförsäljning kan innebära har förändrats eller ökat på senare tid.
  • analysera hur dagens tillsyn fungerar.
  • analysera hur spärregistret NIX-Telefon fungerar, såväl avseende fast som mobil telefoni, och värdera om det fungerar tillfredsställande.
  • bedöma i vilken utsträckning de metoder som används för distanskommunikation kan komma att ändras framöver.

Utredarens ska också efter en samlad bedömning av vad som framkommer bedöma om det är nödvändigt att stärka konsumentskyddet vid telefonförsäljning och om så är fallet föreslå lämpliga åtgärder.

Utredningen har alltså för avsikt att ta ett helhetsgrepp om telefonförsäljningen som sälj-/marknadsföringskanal. Utredarens avsikt är att kartlägga de problem som finns och att föreslå åtgärder. Bland de möjliga lösningarna ingår skriftligt godkännande före bindande avtal och att konsumenter i förväg måste godkänna att telefonförsäljare tar kontakt.

Utredningen ska vara klar senast 30 april 2015.

NIX-Telefon förenklar spärregistrering

I ett ständigt pågående arbete att göra det enklare för privatkonsumenter att spärra sin telefon för obeställda samtal i marknadsförings-, försäljnings- och insamlingssyfte, förenklar NIX-telefon nu förfarandet för den som vill registrera ett telefonnummer.

Tidigare har spärrprocessen krävt två telefonsamtal med minst två dagars mellanrum. Från och med dagens datum spärrar privatpersoner i stället med ett enda enkelt samtal:

  1. Från den telefon vars nummer du vill spärra ringer du 077 228 00 00 (mobil eller fast telefon) eller 020 27 70 00 (endast fasta telefoner).
  2. Svara på de frågor som ställs med hjälp av knapparna på din telefon, så startar du spärren och ditt nummer läggs till NIX-Telefons spärregister.
  3. Kom ihåg att det kan ta upp till tre månader innan alla företag hunnit uppdatera sina register så att de ser att du spärrat ditt nummer.

Möjligheterna att spärra sin telefon via en skriftlig beställning kvarstår för den som så önskar. Anvisningar om detta samt annan information om NIX-Telefon och spärregistreringen finns på nixtelefon.org.

NIX-Telefon inför teknikoberoende spärr för telefoni

Allt fler svenskar använder mobiltelefoner istället för fast telefoni i hemmet och Föreningen NIX-Telefon har därför beslutat att spärregistret NIX fortsättningsvis ska gälla all telefoni, oavsett vilken typ av nät den tillhör.

En undersökning från 2012, gjord av Novus på uppdrag av Föreningen NIX-Telefon, visar att 8 av 10 tillfrågade svenskar är positivt inställda till spärrmöjligheter även för mobiltelefonen. Parallellt med våra förändrade telefonivanor och det faktum att mobilitet får allt större betydelse i ett modernt samhälle, finns alltså ett konsumentdrivet önskemål om möjlighet till NIX-spärr av mobiltelefoner.

Nu har möjligheten att spärra ett mobilt nummer öppnats för privatpersoner. Enklast är att ringa 077 228 00 00 från den telefon som ska spärras och följa instruktionerna. Den som vill veta mer besöker i stället NIX-Telefons nya webbplats nixtelefon.org där man kan ta del av all tillgänglig och uppdaterad information om spärrtjänsten.

Telefonnummer som sedan tidigare finns med i spärregistret påverkas inte av den tekniska förändringen och behöver alltså inte spärras på nytt.

Föreningen NIX-Telefons uppdrag är att, sedan snart 14 år, driva spärregistret NIX. Det är också föreningens uppdrag att offentliggöra uppgiften att man som privatperson spärrat ett telefonnummer för marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssamtal.

Ny hemsida och domän

I ett led att modernisera NIX-Telefon och möta de behov som konsumenterna har om tydlig och enkel information om hur man kan spärra sin telefon, har vi flyttat till en ny internetdomän och fått en alldeles ny hemsida.

Det är vår förhoppning att övergången till den nya domänen och hemsidan ska förlöpa så smidigt som möjligt, men ber samtidigt om överseende med eventuella barnsjukdomar och anpassningmissar som kan inträffa i början.

Välkommen till NIX-Telefon!