Personuppgiftspolicy för Föreningen NIX-telefon

Behandlingen av personuppgifter hos Föreningen NIX-Telefon (NIX-Telefon)

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på NIX-Telefon. Vi skyddar alltid dina uppgifter från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska Personuppgiftslagen (PuL).

Personuppgiftsansvarig

NIX-Telefon är personuppgiftsansvarig enligt PuL för den behandling av personuppgifter som sker inom NIX-Telefon.

 

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom NIX-Telefon eller om du önskar att personuppgifter ska raderas kan du vända dig till vår kundtjänst via e-post eller på telefon 08-738 40 70.

Om du har allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet, anser att denna personuppgiftspolicy inte efterlevs av NIX-telefon eller om du önskar registerutdrag i enlighet med personuppgiftslagen, kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud under adressen:

Mattias Lindberg, IT-Advokaterna i Sverige KB
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm.
mattias.lindberg@itadvokaterna.se

 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna hantera din spärr, hantera förfrågningar och klagomål och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. gäller uppringningar i strid med spärren.

Beställningar och reklamationer

När du anmäler ditt telefonnummer till NIX-telefon via till exempel internet, telefon, eller via brev, kommer ditt telefonnummer, (som utgör dina personuppgifter) att registreras i vår databas och användas för administration av din spärr, och leverans av uppgifterna till NIX-telefons kunder. Uppgifterna kan också komma att användas för interna analyser, uppföljning och utveckling av NIX-telefons tjänster. Uppgifterna kan även komma att lämnas till företag som hanterar nummerupplysningstjänster och som därmed bland annat lämnar information om spärrade telefonnummer.

Vid reklamationer kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Det är möjligt att NIX-telefon kommer att använda en utomstående part (medlem eller annan tredje part) för att underlätta eller outsourca en eller flera delar av NIX-telefons tjänster och NIX-telefon kan därför komma att lämna personuppgifter direkt till dem. Dessa tjänsteleverantörer har avtal med NIX-telefon som bland annat anger att tjänsteleverantören endast får behandla uppgifterna i enlighet med NIX-telefons uttryckliga instruktioner, mellan parterna tillämpliga avtalsvillkor och i enlighet med gällande lag. Tjänsteleverantören har därmed en skyldighet att följa Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter och tjänsteleverantören har även ett sekretessåtagande som hindrar dem från att använda informationen för något annat ändamål än det som avtalats mellan parterna.

 

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i NIX-telefon. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt med en egenhändigt undertecknad begäran till personuppgiftsombudet (adress finns ovan).

Om du anser att en uppgift om dig är fel, ofullständig eller missvisande, bör du vända dig till vår kundtjänst (kontaktinformation finns ovan).