Personuppgiftspolicy för Föreningen NIX-telefon

Behandlingen av personuppgifter hos Föreningen NIX-Telefon (NIX-Telefon)

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på NIX-Telefon. Vi skyddar alltid dina uppgifter från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen. NIX-Telefon kommer inte att behandla dina personuppgifter på annat sätt än som nedan beskrivs.

 

NIX-Telefons syfte

NIX-Telefon syftar till att erbjuda ett spärregister där du som fysisk person som har ett telefonabonnemang kan anmäla att du inte önskar bli kontaktade på det telefonnumret i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.

NIX-Telefon ger genom spärregistret näringsidkare tillgång till ett centralt register med fysiska personers telefonnummer som uttryckligen har uppgett att de inte vill bli kontaktade via telefon i något av dessa syften.

Med fysiska personer förstås här konsumenter och enskilda näringsidkare.

 

Personuppgifts­ansvarig

NIX-Telefon är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom NIX-Telefon. Eventuell underleverantör till NIX-Telefon är personuppgiftsbiträde.

 

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom NIX-Telefon eller om du önskar att personuppgifter ska raderas kan du vända dig till vår Kundtjänst via e-post info@nixtelefon.org eller telefon 08-738 40 70.

Om du (i) har allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet, (ii) anser att denna policy inte efterlevs av NIX-Telefon, eller om du (iii) önskar registerutdrag i enlighet med personuppgiftslagen, kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud under adressen: Mattias Lindberg, Affärsadvokaterna i Sverige AB, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm alternativt via epost mattias.lindberg@affarsadvokaternasverige.se. Notera dock att registerutdrag endast kan begäras genom en egenhändigt undertecknad begäran, varpå denna måste skickas via vanlig post.

Beställningar och reklamationer

När du anmäler ditt telefonnummer hos NIX-Telefon via till exempel telefon eller via brev kommer ditt telefonnummer, (som utgör dina personuppgifter) att registreras i vår databas och användas för administration av din spärr, och leverans av uppgifterna till NIX-Telefons kunder. Personuppgifterna kan komma att användas för interna analyser, uppföljning och utveckling av NIX-Telefons tjänster. Personuppgifterna kan även komma att lämnas till företag som hanterar nummerupplysningstjänster och som därmed bland annat lämnar information om spärrade telefonnummer.

Vid reklamationer kommer relevanta personuppgifter, till exempel ditt namn och kontaktuppgifter, att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Det är möjligt att NIX-Telefon kommer att använda en utomstående part (medlem eller annan tredje part) för att underlätta eller outsourca en eller flera delar av NIX-Telefons tjänster och NIX-Telefon kan därför komma att lämna dina personuppgifter direkt till dem. Dessa tjänsteleverantörer har avtal med NIX-Telefon som bland annat anger att tjänsteleverantören endast får behandla personuppgifterna i enlighet med NIX-Telefons uttryckliga instruktioner, mellan parterna tillämpliga avtalsvillkor och i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Tjänsteleverantören har därmed en skyldighet att följa Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter och tjänsteleverantören har även ett sekretessåtagande som hindrar dem från att använda informationen för något annat ändamål än det som avtalats mellan parterna.

 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna hantera din spärr, hantera förfrågningar och klagomål och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. gäller uppringningar i strid med spärren.

 

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i NIX-Telefon. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt med en egenhändigt undertecknad begäran till personuppgiftsombudet (adress finns ovan).

Om du anser att en uppgift om dig är fel, ofullständig eller missvisande, bör du vända dig till Kundtjänst (kontaktinformation finns ovan) med en begäran om rättelse eller radering av personuppgifterna.